ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ Ι.ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              16SYMV004790323                                        

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                             

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ                                                                   ΑΔΑ: 79Η2ΩΗ4-805

 

  

                                                                                 Χ. Σφακίων 25/04/2016 

                                                                                Αριθμ. Πρωτ.1040                                                                                                      

                                                                               Αρ. Σύμβασης: 06                                 

                                                                                                                                         

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 19.915,00 €

 

Σήμερα 25/04/2016  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Οι υπογεγραμμένοι:

1. ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  με την ιδιότητα του Δημάρχου Σφακίων.

2. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι. ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΟΙΚΟΔ.ΥΛΙΚΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΠΕΤΟΝ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης διαμένων στην  ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ  με ΑΦΜ 091757680  ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, στο εξής καλούμενος ανάδοχος συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλόμενων, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

  1. Του Π.Δ. 28/80 “Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.” (Φ.Ε.Κ.11Α/1980), όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
  2. Του Νόμου 3463/2006 “Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας” (Φ.Ε.Κ.114/Α), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
  3. Του Νόμου 2539/97 “Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης” (Φ.Ε.Κ. 244Α/1997), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
  4. Την υπ’ αριθμ. 152/2016  απόφαση του Δημάρχου Σφακίων  με την οποία ανατέθηκε η εργασία  << Καθαρισμοί χανδάκων και αυλακών Δήμου Σφακίων >>   στον ανάδοχο.
  5. Την από 07/04/2016 προσφορά του αναδόχου.
  6. Το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι. ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΟΙΚΟΔ.ΥΛΙΚΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΠΕΤΟΝ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ  με ΑΦΜ 091757680  ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ την εκτέλεση της εργασίας << Καθαρισμοί χανδάκων και αυλακών Δήμου Σφακίων >> συνολικού ποσού 19.915 € εκτός ΦΠΑ και  24.495,45 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας στο σύνολο της από τον ανάδοχο, η αρμόδια επιτροπή θα συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από την υπογραφή της παρούσας.

Ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας.

Η παρούσα συντάσσεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίγραφα και υπογράφεται όπως παρακάτω.

                                                                                       ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                               Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

 

 

 

 

                    ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                            ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι. ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.