Αποδοχή παραίτησης και εκλογή νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 379

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.03/2015

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου  Σφακίων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 02/2015

ΘΕΜΑ: Αποδοχή παραίτησης και εκλογή νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

       d sfakion daskalo

Στη Χώρα Σφακίων, σήμερα 15 Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σφακίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Σφακίων, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. : 301/11-02-2015, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Πέτρου Σοφούλη, κατά τις διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του Δ.Κ.Κ. , νόμιμα κοινοποιημένη κατά τις διατάξεις του άρθρου 95 του Δ.Κ.Κ. ( Ν.3463/2006).

Το Δημοτικό  Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 με παρόντες, κατά την έναρξη της συνεδρίασης , τους:

Εκλογή νέου Δημάρχου

                                                                                                                           

                                                                                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 214

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:02/02/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.02/2015

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου  Σφακίων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/2015

ΘΕΜΑ: «Εκλογή νέου Δημάρχου»

       d sfakion daskalo

Στη Χώρα Σφακίων, σήμερα 1 Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σφακίων συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Σφακίων, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.:140/21-01-2015, έγγραφη πρόσκληση του Προεδρεύων Δημοτικού Συμβούλου Χιωτάκη Μανούσου, νόμιμα κοινοποιημένη κατά τις διατάξεις των άρθρων 54 και 60 του Ν.3852/2010 του Δ.Κ.Κ.

 Το Δημοτικό  Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 με παρόντες, κατά την έναρξη της συνεδρίασης , τους: