Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο "Φροντιστήριο για μαθητές Λυκείου"